Koszyk  

Brak produktów

Wysyłka 0,00 zł
Całkowity 0,00 zł

Koszyk Logowanie

Nowości

Brak nowych produktów na tę chwilę
eBiuletyn-NewsletterOpis procedury reklamacyjnej: 


1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@zafu-sklep.pl, lub w formie    pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 


  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 


2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się  do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 


3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 


4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres pocztowy    Kupującego. 

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej z Jojoga.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@jojoga.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: MANUFACTURA Katarzyna Droś ul. Zawilca 20, 05-092 Łomianki 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………. .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 


1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru 

2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż zwykły oferowany przez Sprzedawcę, konsument nie  może żądać zwrotu  dodatkowych kosztów. 

 Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który  został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę  utraci prawo odstąpienia od umowy.
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie  sprawuje kontroli, i które  mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  konsumenta lub służąca  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają  nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami;
5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  dostarczane w  zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu  samochodów,  gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub  kulturalnymi, jeżeli w umowie  oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia  rozpoczęło się za  wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o  utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.